دادسرا و حدود صلاحیت آن

هزینه دادرسی
هزینه دادرسی
ژوئن 4, 2018
تحقیقات محلی
معاینه محل و تحقیق محلی
ژوئن 7, 2018
نمایش همه

دادسرا و حدود صلاحیت آن

دادسرا و حدود صلاحیت آن

دادسرا محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

ماده:بمنظور کشف جرم، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل میشود.

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل و به تعداد لازم معاون.دادیار.بازپرس و کارمند اداری دارد.

در حوزه قضایی بخش.وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرس علی البدل دادگاه است.

به تشخیص رییس قوه قضاییه دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت.جرایم امنیتی.جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی .رایانه ای.اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیزگی به انها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر انکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها .مقامات قضایی دادسرای شهرستان های ان استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند .از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای ارا ی کیفری .نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارایه مینماید.

ضابطان دادگستری و تکالیف آن

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم.حفظ اثار و علایم و جمع اوری ادله وقوع جرم.شناسایی.یافتن و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم.تحقیقات مقدماتی .ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی .به موجب قانون اقدام میکنند.

ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف_ضابطان عام شامل فرماندهان.افسران ودرجه داران نیروی انتظامی که اموزش مربوطه را دیده باشند.

ب_ضابطان خاص:شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دلدگستری محسوب میشوند .ازقبیل روسا .معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .ماموران وزارت اطلاعات.وماموران نیروی مقاومت بسیج .همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردیکه بموجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به انان محول شود ضابط هستند.

احراز عنوان ضابط دادگستری.علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم بر گذارندن دوره های اموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت .ممنوع وازنظر قانونی بدون اعتبار است.

بمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان .پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود .وظایف و حدود اختیارات ان به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود.

ریاست ونظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند حق نظارت دارند.

ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمیشوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان.واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود قید و دستورهای لازم را صادر میکند.

اشتراک گذاری