مهریه

مهریه یا به شکل کهن‌تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود.

نکاتی درمورد مهریه :

هرمالی که مالیت داشته باشد وقابل تملک باشد میتوان مهریه قرار داد.
مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت از ان ها شود معلوم باشد _مقدار تعیین مهریه منوط به تراضی طرفین است_بمجرد عقد. زن مالک مهریه میشود _برای گرفتن تمام یا قسمتی از مهریه میتوان مدت یا اقساطی را قرار داد_هرگاه مهریه عین معین باشد ومعلوم شود قبل از عقد مهریه معیوب بوده شوهر ضامن عیب خواهد بود_زن میتواند مادامی که شوهر مهریه اورا نداده از وظایفی که در مقابل شوهرش دارد خودداری کند_اگر هریک از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد ومهریه ای تعیین نشده باشد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

سوال : اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن چگونه باید انجام کار کند؟ اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

برای تعیین مهرالمثل زن از حیث شرافت خانوادگی وسایر صفات و وضعیت او در نظر گرفته شود

سوالی که بیشتر مردم در نظر دارند؟درزمان عقد چه مقدار مهریه بر زن تعلق میگیرد؟

جواب: اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد حق مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند

نکته : هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است. و برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود .

در نکاح منقطع (صیغه موقت) عدم مهریه موجب بطلان عقد است.
نکته مهم : درعقد موقت فوت زن در اثنا مدت موجب سقوط مهریه نمیشود حتی اگر شوهر تا اخر مدت با اون نزدیکی نکند.
عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق هیچ مهری ندارد مگراینکه موجب فسخ عنن باشد.

در صورتیکه مهریه مجهول باشد یا مالیت نداشته ویا ملک غیر باشد درصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل ودرصورت سوم مستحق مثل یا قیمت ان است.

برای سوالات بیشتر و مشاوره و قبولی وکالت در کلیه دعاوی با شماره های ۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید

پیروزی و موفقیت شعار ماست

 

اشتراک گذاری