بعد از طلاق حضانت فرزند بر عهده ی کیست؟

سقوط تعهدات
چه مواردی میتواند منجر به سقوط تعهدات شود
فوریه 20, 2021
انتفاع
برخی از قوانین مدنی در رابطه با حق انتفاع
فوریه 25, 2021

در این مقاله از وبسایت موسسه مدافعان به مهمترین نکته دپبد از طلاق یعنی حضانت فرزند اشاره میشود پس تا انتها با مدافعان همراه باشید.

طلاق

طلاق بردو قسم است :باعن و رجعی

در طلاق باعن برای شوهر حق رجوع نیست

در موارد ذیل طلاق باعن است:

١_طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
٢_طلاق یاعسه
٣_طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
۴_سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل اید، اعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید

طلاق خلع

طلاق خلع ان است که زن، به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد،در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل ان و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

طلاق مبارات

طلاق مبارات ان است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است
رجوع در طلاق به هر لفظ با فعل حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط براینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

حضانت فرزند

سلب حق حضانت

ماده ١١٧٣ قانون مدنی(اصلاحی ١٣٧۶/٨/١١)
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ،صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت ( حضانت فرزند ) و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

١_اعتیاد زیان اور به الکل، مواد مخدر و قمار

٢_اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

٣_ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴_سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری و قاچاق

۵_تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

حضانت فرزند

در خصوص ضرب وجرح خارج از حد متعارف باید دانست که ماده ١١٧٩ قانون مدنی مقرر می دارد که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند و لی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند بنابراین تنبیه طفل در حد متعارف مانع از حق حضانت نیست.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

 ۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری