حساب های شرکت

آثار طلاق
آثار طلاق از لحاظ قانونی
دسامبر 7, 2019
انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020

حساب های شرکت

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیوان شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور دراین ماده(متن) باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

درتنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل ازان به کاررفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل ازان مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هردو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه انها و باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو انکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین امدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تعهداتی که شرکت ان را تضمین کرده است باید قید مبلغ در ذیل ترازنامه اورده شود

هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل امده مستهلک شود درصورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درامد حاصل درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها

حساب های شرکت ماده ۲۳۸::

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم ان بر طبق ماده ۱۴۰..(((ماده ۱۴۰:هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن ان اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد)) به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی ازانرا که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت دراختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود دراینصورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.
هرسودی که بدوم رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سودانجام پذیرد

بارعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴).(ماده ۱۳۴)

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه به ساعات حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به انها به طور مقطوع بابت حق حضور انها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضا هیات مدیره تخصیص داده شود اعضا غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز انچه دراین ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند))نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

حساب های شرکت در شرکتهای سهامی

عام هیات مدیره مکلف است که به حساب های سود وزیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند حسابداران رسمی باید علاوه براظهارنامه درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم دراختیار انها قرار داشته و حسابهای سودوزیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان میدهد

حساب های شرکت تبصره::

منظور از حسابداران رسمی مذکور دراین ماده ((متن))حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ میباشد و درصورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند ویا عنوان دیگری برای انان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور دراین ماده نیز خواهد بود.

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری