برخی از قوانین مدنی در رابطه با تهاتر

وفاء به عهد
برخی از مواد قانون مدنی در رابطه با وفاء به عهد
فوریه 14, 2021
سقوط تعهدات
چه مواردی میتواند منجر به سقوط تعهدات شود
فوریه 20, 2021

تهاتر

ماده ٢٩۴ قانون مدنی_وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون انها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرراست تهاتر حاصل می شود.

ماده ٢٩۵ قانون مدنی_تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در ان واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار لّان در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده٢٩۶ قانون مدنی_تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع انها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ٢٩٧ قانون مدنی_اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ی ضامن نخواهد شد.

ماده٢٩٨ قانون مدنی_اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

برخی از قوانین مدنی در رابطه با تهاتر

ماده ٢٩٩ قانون مدنی_در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه ی مال توقیف شده امتناع کند.

مالکیت مافی الذمه

ماده ٣٠٠ قانون مدنی_اگر مدیون مالک مافی الذمه ی خود گردد ذمه ی او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.

در صورتی که در این زمینه نیاز به اطلاعات بیشتر دارید میتوانید با مشاوران ما در موسسه مدافعان تماس بگیرید و اطلاعات خود تکمیل کنید.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری