انکار و تردید

مطالبی درباره «اقرار»
مطالبی درباره «اقرار»
می 19, 2018
ادعای جعلیت
ادعای جعلیت
می 23, 2018

کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.

سند از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود خوانده ضمن واخواهی ازان.انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید.

در مقابل تردید یا انکار.هرگاه ارایه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

اشتراک گذاری