انحلال و تصفیه

حساب های شرکت
حساب های شرکت
دسامبر 12, 2020
شرکتهای سهامی
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
دسامبر 12, 2020

انحلال و تصفیه

ماده ١٩٩؛؛ شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:

١_وقتیکه شرکت موضوعی را که برای ان تشکیل شده است انجام داده یا انجام ان غیر ممکن باشد.
٢_در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و ان مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
٣_در صورت ورشکستگی.
۴_درهر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
۵_در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ماده ۲۰۱::در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

١_در صورتی که تایک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع ان صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

٢_در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.

٣_در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاعد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.

۴_در مورد بندهای یک و دو ماده ١٩٩ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.

در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ٢٠١ دادگاه بلافاصله برحسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.

تصفیه امور

تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگرانکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال میدهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر انکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال میدهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

در صورتیکه به هرعلت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۰۷::

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت((در حال تصفیه)) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و اگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همانند نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگرانکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی انها با رعایت ماده ٢٠٧ این قانون باید ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبث برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و اگهی های مربوط به شرکت دران نشر میگردد اگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط اخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

انحلال و تصفیه

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ازتاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق واسنادومربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.

انحلال و تصفیه ماده ۲۱۴::

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب انها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید باذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم میدانندوتدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خودرا خواستار شوند.

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت انان با رعایت شرایط مندرج ماده (٢١۴) با دادگاه خواهد بود.

مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که انان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.

مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سودوزیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا ان موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

انحلال و تصفیه

در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرا به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی.

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری