انتخاب بازرسان

انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020
حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020

انتخاب بازرسان

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا برطبق این قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی درهر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط انکه جانشین انها را نیز انتخاب نماید.
تبصره در حوزه هایی که وزارتذاقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی میتوانند ایفا کنند که نام انها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات وتشکیلات شغلی بازرسان تابع ایین نامه ای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد وتصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

انتخاب بازرسان

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد امد.

(ماده ۲۰):

برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود.

۱-اساسنامه شرکت که باید به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد
۲-اظهارنامه مشعر برتعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی ان که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام ان تادیه گردیده و در صورت تقویم ان به تفکیک در اظهار نامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات ان در اظهارنامه منعکس شده باشد عمومانتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴-قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر (ماده ۱۷)(((قبول سمت به خودی خوددلیل براینست که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسعولیت های سمت خود عهده دار ان گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود))
۵-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه اگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی دران منتشر خواهد شد.

تبصره:سایر قیود و شرایطی که دراین قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

انتخاب بازرسان ماده ۱۴۷::

اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.

۱-اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون

(ماده ۱۱۱:)

اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱:محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی انها صادر شده است.
۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت-خیانت در امانت-کلاهبرداری-جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است-اختلاس-تدلیس-تصرف غیر قانونی در اموال عموم)
۲-مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳-اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴-هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موضفا حقوق دریافت میدارد.

ماده ۱۴۸::

بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر موارد این قانون برای انان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند وهمچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را ازان اگاه سازند.

بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند بازرس یا بازرسان میتوانند به مسعولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط انکه انها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت

بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به(( ماده ۱۴۸))این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت اماده باشد

انتخاب بازرسان تبصره:

در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هریک میتواند به تنهایی وظایف خودرا انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف باذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف (ماده ۱۴۷ این قانون) به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی وترازنامه و حساب سودو زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند تصمیم رییس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شکایت است.

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسعولیت مدنی مسعول جبران خسارت وارده خواهند بود.

تعیین حق الزحمه بازرس یا مجمع عمومی عادی است.

بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

نکته((تبصره ماده ۱۱۱ ))

که در ماده های قبل گفته شد:

دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده ( ماده ۱۱۱)انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری