ادعای جعلیت

انکار و تردید
انکار و تردید
می 23, 2018
رسیدگی به صحت و اصالت سند
رسیدگی به صحت و اصالت سند
می 25, 2018

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده باید برابر ماده ٢١٧ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود, مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود.در صورتیکه طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ , اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.مدیر دفتر پس از دریافت سند, آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم مینماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند, سند از اعداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره:در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد, چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارایه اصل سند به او میدهد.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد ان ادعای جعل شده است .تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد .دستور تحویل انرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند ازبین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردیکه قابل تجدید نظر میباشد.

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده به اشخاص تسلیم نمایند مادامی که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده .مگر با اجازه دادگاه در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود.

تخلف از ماده قبل مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

اشتراک گذاری