برخی قوانین مدنی در رابطه با اجاره حیوانات و اجاره ی اشخاص

مزارعه و مساقات
برخی قوانین مدنی در رابطه با مزارعه و مساقات
آوریل 19, 2021
مضاربه
برخی مواد قانونی در رابطه با مضاربه
آوریل 30, 2021
نمایش همه

برخی قوانین مدنی در رابطه با اجاره حیوانات و اجاره ی اشخاص

اجاره حیوانات

اجاره ی حیوانات

ماده۵۰۷ قانون مدنی-دراجاره ی حیوان تعیین منفعت یابه تعیین مدت اجاره است یابه بیان مسافت ومحلّی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود

ماده ۵۰۸ قانون مدنی_در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند؛و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد، تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹ قانون مدنی_در اجاره ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده۵۱۰قانون مدنی-دراجاره ی حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشدبلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.

اجاره ی حیوانات

ماده۵۱۱قانون مدنی-حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است؛بنابراین،حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استفاده نمود

اجاره ی اشخاص:

ماده۵۱۲قانون مدنی-دراجاره ی اشخاص کسی که اجاره می کندمستاجر وکسی که مورداجاره واقع می شود اجیر ومال الاجاره اجرت نامیده می شود

ماده۵۱۳قانون مدنی-اقسام عمده ی اجاره ی اشخاص ازقرارذیل است:
۱-اجاره ی خدمه وکارگران ازهرقبیل
۲-اجاره ی متصدیان حمل ونقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب و هوا.

فقره اول-دراجاره ی خدمه وکارگر

ماده۵۱۴قانون مدنی-خادم یا کارگر نمی توانداجیر شودمگربرای مدت معینی یابرای انجام امرمعینی

ماده۵۱۵قانون مدنی-اگرکسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیرشود مدت اجاره محدودخواهدبود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است،بنابراین اگرمزداجیراز قرارروز یاهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه یایک سال خواهدبودو پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می شود.ولی،اگرپس از انقضاء مدت اجیربه خدمت خود دوام دهدوموجراورا نگاه دارد،اجیرنیز به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او وموجر مقرربود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره ی دوم-دراجاره ی متصدی حمل ونقل

ماده۵۱۶قانون مدنی-تعهدات متصدیان حمل ونقل،اعم ازاینکه ازراه خشکی یاآب یاهواباشد،برای حفاظت ونگهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود،همان است که برای امانت داران مقرراست، بنابراین، در صورت تفریط یا تعدّی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می شود
و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهدبود

ماده۵۱۷قانون مدنی-مفادماده(۵۰۹)درمورد متصدیان حمل ونقل نیز مجری خواهد بود.

هر گونه سوالی در رابطه با اجاره حیوانات و اجاره اشخاص را میتوانید از تیم متخصص مدافعان بپرسید ، کافیست با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن های تماس (کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری